Privacy Policy

Potter Story Web’s 1st Harry Potter family fansite in Thailand !
Url :
https://www.potterstoryweb.com


นโยบายการใช้งาน Facebook Application

  • Facebook Application จากทางเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ เว็บฯ เป็น Application ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความสนุกสนานสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น โดยบาง Application อาจมีความจำเป็นต้องขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้ก่อนที่จะเริ่มต้นการใช้งาน Application เช่น ชื่อ, ภาพโปรไฟล์ที่ผู้ใช้งานเปิดเผยอยู่แล้วเป็นต้น.
  • Facebook Application นี้ จะปกปิดข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของผู้ใช้งาน และ ไม่มีนโยบายนำข้อมูลจากผู้ใช้งานไปเผยแพร่ หรือ นำไปใช้เพื่อการโฆษณาใดๆ ทั้งสิ้น.
  • ทางเว็บไซต์ พอตเตอร์ สตอร์รี่ เว็บฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดนโยบายตามที่แจ้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งาน Application โดยอัตโนมัติ.