PSW’s Privacy Policy

079Potter Story Web’s 1st Harry Potter family fansite in Thailand !
Url :
http://www.potterstoryweb.com


นโยบายการใช้งาน Facebook Application

  • Facebook Application จากบริษัทเป็น Application ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสร้างความสนุกสนานของผู้ใช้งาน โดยบาง Application อาจมีความจำเป็นต้องขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน Application ต่างๆ เพื่อให้ Application สามารถแชร์ข้อมูลและรูปภาพไปยัง Timeline ของผู้เล่นได้ รวมถึงการเข้าถึงรูปภาพเพื่อนของผู้เล่น และ Tag ได้
  • Facebook Application นี้ จะปกปิดข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของผู้ใช้ ไม่นำไปเผยแพร่ หรือนาไปใช้เพื่อการโฆษณาใดๆ ทั้งสิ้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยึดนโยบายตามที่แจ้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งาน Application โดยอัตโนมัติ